Huurcontracten

De Corporate Real Estate Federatie (CREF) richt zich sterk op het creëren van evenwicht tussen de belangen van huurders en verhuurders van kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW.

Een belangrijk middel om dit te realiseren is het introduceren van een meer evenwichtige model huurovereenkomst voor kantoorruimte. Een model huurovereenkomst die in balans is, door zowel aan de belangen van huurders als verhuurders tegemoet te komen. Een model huurovereenkomst die duidelijkheid creëert, daardoor discussie voorkomt en beter tegemoet komt aan de eisen en wensen van de huidige tijd (en markt).

Dit als alternatief op de model huurovereenkomst van de ROZ en opgesteld vanuit de ervaren knelpunten uit de (advies)praktijk van de leden van CREF en de eisen en wensen van grote publieke en private gebruikers van vastgoed. In eerste instantie zal daarbij gekeken worden of de nieuwe opzet onderdeel kan worden van een nieuwe model huurovereenkomst van de ROZ.

Belangrijke thema’s voor de model huurovereenkomst voor kantoorruimte zijn onder andere:

  • Flexibiliteit in tijd en gebruik
  • Technische performance
  • Rechten en plichten van exploitatie
  • Bepalingen voor duurzaamheid
  • Aansluiting bij marktstandaarden (o.a. NEN).

Vragen & Antwoorden

Waarom een alternatief op het ROZ model?

Het huidige ROZ model is al 10 jaar oud en is dringend aan vervanging toe om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Daarnaast is het ROZ model zeer onevenwichtig en behartigt alleen de belangen van verhuurders. Wij staan een model voor dat meer in evenwicht is. Wij zijn in overleg met ROZ om te bezien of dit met aanpassing van het bestaande model mogelijk is. Als daarvoor geen mogelijkheid is, kan voorzien worden in een alternatief model.

Waarom neemt CREF het initiatief?

Vanuit de adviespraktijk van de initiatiefnemers is al jarenlang duidelijk dat het ROZ model niet voldoet voor huurders en hierien onredelijk bezwarende voorwaarden vermeld staan. Veel huurders hadden wel de behoefte aan verandering, maar waren niet voldoende verenigd en hadden niet voldoende resources om hierin verandering aan te brengen. Voor huurders is dit geen core business en had daardoor niet de prioriteit.

Bestaat er draagvlak voor een ander model?

CREF heeft een aantal Ronde Tafel bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van vooraanstaande publieke en private organisaties. Hierbij was de top 25 van beursgenoteerd Nederland goed vertegenwoordigd. Ook de Rijksoverheid, VNO-NCW en MKB Nederland zijn betrokken bij dit initiatief. We kunnen dus stellen dat een overgrote meerderheid van ‘hurend Nederland’ hiermee het initiatief ondersteunt.

Waarom zouden aanbieders van vastgoed hiervoor open moeten staan?

CREF streeft naar evenwichtigheid en wil bewust niet doorslaan naar de andere kant. Ook al is er nu sprake van een huurdersmarkt en zou het gewicht aan de zijde van de huurder kunnen liggen – er is pas sprake van een duurzame oplossing als de belangen van beide partijen op een redelijke manier worden gewaarborgd. Daarnaast gaat het vooral om het scheppen van meer duidelijkheid en dus het voorkomen van discussies tijdens de uitvoering van een overeenkomst. Dan gaat het bijvoorbeeld over het servicepakket en kosten van onderhoud. Creëren van meer transparantie.
Transacties kunnen eenvoudiger worden als niet telkens dezelfde punten in tijdrovende onderhandelingen beslecht moeten worden met een uiteindelijk voorspelbaar eindresultaat.

Wat zijn de voornaamste wijzigingsvoorstellen die CREF voorstaat?

CREF ziet vooral mogelijkheden om contracten te verbeteren op het gebied van flexibiliteit, afspraken over de technische performance en onderhoud, gebreken, exploitatie, duurzaamheid en standaardisatie van bijlagen.

Er zijn diverse initiatieven om bepaalde thema’s te adresseren binnen huurovereenkomsten zoals duurzaamheid en servicekosten. Is dit niet verwarrend en dubbel werk?

CREF wil juist graag aansluiten bij andere initiatieven en met een nieuw model juist een verbindend geheel maken met initiatieven zoals Green Lease, de NeVaP servicekostencode, NEN 2767 (conditiemeting van gebouwen) en NEN 8021 (Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen). Het mooie hiervan is dat al veel partijen aan zowel huurder- als verhuurderszijde betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze standaarden en implementatie en acceptatie vereenvoudigt.

Wat is het belang van CREF om zich hiervoor in te zetten?

De initiatiefnemers van CREF bundelen hiermee hun expertise ten behoeve van het grotere belang van hun eigen opdrachtgevers en dragen hiermee bij aan de professionalisering van het Corporate Real Estate vakgebied. De moderne kenniseconomie vraagt om samenwerking en kennisdeling binnen de eigen beroepsgroep ter bevordering van professionaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

© 2013 Corporate Real Estate Federatie